СБО Epishura

Epishura 3

Epishura 3

 • 1-3 чел.
 • 600 л
 • 1000 x 1000 x 2000 мм
130 950 ₽
Epishura 3 НК

Epishura 3 НК

 • 1-3 чел.
 • 600 л
 • 1320 x 1320 x 1500 мм
141 700 ₽
Epishura 3 миди

Epishura 3 миди

 • 1-3 чел.
 • 600 л
 • 1000 x 1000 x 2300 мм
141 900 ₽
Epishura 3 лонг

Epishura 3 лонг

 • 1-3 чел.
 • 600 л
 • 1000 x 1000 x 2600 мм
150 900 ₽
Epishura 5

Epishura 5

 • 3-5 чел.
 • 1000 л
 • 1200 x 1200 x 2000 мм
148 350 ₽
Epishura 5 НК

Epishura 5 НК

 • 3-5 чел.
 • 1000 л
 • 1430 x 1430 x 1500 мм
160 350 ₽
Epishura 5 лонг

Epishura 5 лонг

 • 3-5 чел.
 • 1000 л
 • 1200 x 1200 x 2600 мм
168 300 ₽
Epishura 5 миди

Epishura 5 миди

 • 3-5 чел.
 • 1000 л
 • 1200 x 1200 x 2300 мм
159 300 ₽
Epishura 8

Epishura 8

 • 5-8 чел.
 • 1600 л
 • 1500 x 1500 x 2000 мм
172 500 ₽
Epishura 8 миди

Epishura 8 миди

 • 5-8 чел.
 • 1600 л
 • 1500 x 1500 x 2300 мм
183 500 ₽
Epishura 8 лонг

Epishura 8 лонг

 • 5-8 чел.
 • 1600 л
 • 1500 x 1500 x 2600 мм
197 500 ₽
Epishura 10

Epishura 10

 • 8-10 чел.
 • 2000 л
 • 1750 x 1750 x 2000 мм
203 000 ₽
Epishura 10 миди

Epishura 10 миди

 • 8-10 чел.
 • 2000 л
 • 1750 x 1750 x 2300 мм
214 000 ₽
Epishura 10 лонг

Epishura 10 лонг

 • 8-10 чел.
 • 2000 л
 • 1750 x 1750 x 2600 мм
239 000 ₽
Epishura 20

Epishura 20

 • 8-10 чел.
 • 4000 л
 • 1450 x 1450 x 2160 мм
285 000 ₽